Zapytanie ofertowe nr KS/14/2022

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 

 • Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” 
 • Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP- konkurs horyzontalny,
 • Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zamawiający: 

Przedmiot zmówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej balii wodnej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
 • Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
 • Kod CPV: 37416000-7 Sprzęt wypoczynkowy, 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria, 43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych.

Specyfikacja techniczna:

 • Planowany jest zakup balii wodnej o następujących parametrach minimalnych:
  • obudowa drewniana lub sztuczna
  • termometr
  • piec ze stali nierdzewnej na drewno
  • czas ogrzewania wody: 2-3 h
  • system hydromasażu
  • średnica zewnętrzna - 200cm lub o wymiarze 190cmx190cm
  • wysokość bez pokrywy - 90cm,
  • pojemność – 900 l
  • Kombinowany system masażu (wodno-powietrzny)
  • Filtracja + przyłącza
  • pokrywa ocieplana
 • Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy od dnia odebrania.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 28.02.2023r.
 • Miejsce realizacji projektu:
 • 58-100 Świdnica, Boleścin 7
 • 58-100 Świdnica, Grodziszcze 6

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.:

 1. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym. 
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
  Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

  Nazwa kryterium

  Waga kryterium

  Cena brutto - C

  100 %

  Cena: 100 %
  Cena brutto oferty najtańszej
  ------------------------------------- x 100 = ilość punktów
  Cena brutto oferty badanej

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów. 

 5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 6. Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).

 7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu.

 8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.

 9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

 11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 • Miejsce składania ofert: 58-100 Świdnica, Boleścin 7
 • Sposób: forma elektroniczna na podany adres e-mail: biuro@katarzynka.info, forma papierowa na adres wskazany powyżej lub bezpośrednie przesłanie oferty przez Bazę konkurencyjności. 
 • Termin składania ofert: do dnia 20.01.2023r.
 • Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. 

Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

Postawa do wykluczenia wykonawcy:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

oraz

 1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
  1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
  3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
 2. w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Ponadto,

 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 

 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

 3. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem.

 5. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

 6. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu; treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz w przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu 
  bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Z poważaniem,

Katarzyna Sompolska

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Boleścin 7, 58-100 Świdnica
tel.: 605 222 213

Grodziszcze 6, 58-112 Grodziszcze
tel.: 605 222 213

Mapa strony

Catering, noclegi, wesele Świdnica, Dzierżoniów.
strony internetowe Wałbrzych | dobry tani hosting www.hostedby.pl
Logo PFR
Informuję że Firma „Katarzynka” Katarzyna Sompolska uzyskała Subwencję Finansową a podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.